III. PONOVNA JAVNA RASPRAVA


IZVJEŠĆE S 3. PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA

Izvješće o 3. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta


PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA U 3. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Istarski-vodovod

Ministarstvo-kulture-Konzervatorski-odjel-u-Puli

Ministarstvo-obrane

Zavod-za-prostorno-planiranje-Istarske-županije

Županijska-uprava-za-ceste

OSTALE PISANE PRIMJEDBE U 3. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Adam-Krulcic

Krivičić-Draženko

Vladimir-Agapito

Zainteresirana-javnost

Rašpolić EdoNa temelju članka 94. i članka 96. stavka 3. i 4. , a u svezi s člankom. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za III. ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/17-01/111; Urbroj: 2106/01-03-01-17-2 od 30. studenog  2017., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O

PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

ZA III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

javni uvid: od 11.prosinca 2017. do 18. prosinca 2017.

javno izlaganje: 14. prosinca 2017. (četvrtak) u 17:00 sati

III. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za ponovnu raspravu provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 11. prosinca 2017. do 18. prosinca 2017. godine.

Za vrijeme trajanja III. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za III. ponovnu raspravu biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, utorkom, srijedom i četvrtkom od 7:00 do 17:00 u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat .

U skladu s ovom objavom III. ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za III. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta: www.buzet.hr i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II. istarske brigade 2/prizemlje.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, III. ponovna rasprava ponavlja se jer se Prijedlog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijenio:

  • tako da su novim rješenjima promijenjene granice građevinskog područja i odredbe za provođenje i novim se promjenama utječe na vlasničke odnose i
  • zbog usklađenja s mišljenjem Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije Klasa: 350-02/14-04/07; Urbroj: 2163/1-20-01/9-17-16 od 13. ožujka 2017. ishođenog prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju na Konačni prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta nakon provedene 2. ponovne javne rasprave (u dijelu izmjena novoplaniranih turističkih zona, zona sportsko-rekreativne namjene, zona društvene namjene i sl.).

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana za III. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu koji su u odnosu na prethodne Prijedloge Plana izmijenjeni.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu ili pisanim putem najkasnije do 18. prosinca 2017. godine na slijedeću adresu za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II. istarske brigade 11, 52 420 Buzet.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navedenu adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i sažetak za javnost

Tekstualni dio ID PPU Grada Buzeta

GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvjeti korištenja

3.2. Područja posebnih ograničenja

3.3. Posebni uvjeti korištenja

4. Građevinska područja naselja

4.1. KAJINI, PERCI, ŠTRPED, KRBAVČIĆI, POČEKAJI, SVETI MARTIN, BUZET, Srnegla, SVETI IVAN, MOST dio

4.2. STRANA, NUGLA

4.3. SVETI DONAT, Srgobani, PENIČIĆI, MARINCI, PRODANI dio, MOST dio

4.4. STANICA ROČ, ROČ, RIM, KOMPANJ dio, KRKUŽ

4.5. FORČIĆI, KOMPANJ dio, ROČKO POLJE

4.6. SELCA, CUNJ, ČIRITEŽ

4.7. HUM, BRNOBIĆI, ERKOVČIĆI

4.8. Duričići

4.9. KRUŠVARI, HUM dio

4.10. SVETI DONAT dio, PENIČIĆI dio, PRODANI dio, KLARIĆI dio

4.11. MEDVEJE, RAČICE, RAČIČKI BREG, JURADI dio

4.12. VRH, Dol, MARČENEGLA, NEGNAR, PALADINI, BARUŠIĆI, ŠĆULCI, SENJ

4.13. SOVINJSKA BRDA, BARTOLIĆI, KRTI

4.14. PRAČANA, SOVINJAK, Podrebar

4.15. ŠKULJARI, Žonti, MALI MLUN, VELI MLUN

4.16. ČRNICA, UGRINI, SELJACI, SALEŽ, BAREDINE


Poveznice na prethodne javne rasprave:

Dokumentaciju za Osnovnu javnu raspravu možete preuzeti OVDJE.

Izvješće o provedenoj Osnovnoj javnoj raspravi možete preuzeti OVDJE.

Dokumentaciju i izvješća s I. i II. Ponovne javne rasprave možete preuzeti OVDJE.