Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. Službene novine Grada Buzeta br.15/23) i članku 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21. i 10/21.), gradonačelnik Grada Buzeta dana 19. siječnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu.

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj).

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima i popunjavaju se putem računala

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem web servisa ispod ovog teksta.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr) ili na sljedećoj poveznici:

Svi obrasci za prijavitelje u ZIP formatu

Ovjerene i potpisane prijave sa svim obveznim prilozima šalju se obvezno i u  papirnatom obliku ili skenirane u pdf-u u elektroničkim putem.

Ukoliko se prijava podnosi elektroničkim putem šalje se na mail adresu udruge@buzet.hr uz napomenu Prijava na Javni natječaj za financiranje  projekata OCD-a za 2024. godinu. Ispunjene, ovjerene i potpisane obrasce OCD 1 i OCD 2 potrebno je dostaviti na navedenu mail adresu sa svim obveznim  prilozima (ovjerenim i potpisanim).

Ukoliko se dokumentacija za prijavu šalje u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) poštom, kurirom ili osobno predaje se u pisarnici Grada Buzeta odnosno dostavlja se na adresu: Grad Buzet,  II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje  projekata OCD-a za 2024. godinu – ne otvarati.

Prijava dostavljena u elektroničkom obliku putem ove mrežne stranice mora biti istovjetna ovjerenoj i potpisanoj prijavi dostavljenoj u elektroničkom ili papirnatom obliku.

WEB SERVIS ZA DOSTAVU OBRAZACA

Tekst javnog natječaja


DOKUMENTACIJA

Obrazac opisa projekta OCD 1

Obrazac proračuna OCD 2

SVI OBRASCI za prijavitelje u ZIP formatu