Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Gradonačelnik Grada Buzeta dana 18. siječnja 2022. godine objavljuje “Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu”.

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše dva (2) projekta te istovremeno može biti partner na više projekata.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem mrežne stranice: http://grad.buzet.hr/predaja-dokumentacije-natjecaj-za-udruge.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr) ili na sljedećoj poveznici:

Svi obrasci za prijavitelje u ZIP formatu

Prijave se ispunjavaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju putem računala te šalju ovjerene i potpisane u elektroničkom ili papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.

Dokumentacija za prijavu elektroničkim putem šalje se na mail adresu udruge@buzet.hr.

Ukoliko se dokumentacija dostavlja u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2022. godinu – ne otvarati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do zaključno 5. veljače 2022. godine na adresu elektronske pošte: udruge@buzet.hr.

Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog natječaja (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr).

WEB SERVIS ZA DOSTAVU OBRAZACA


DOKUMENTACIJA

Obrazac opisa projekta OCD 1

Obrazac proračuna OCD 2

SVI OBRASCI za prijavitelje u ZIP formatu