Buzetski TOP studenti

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 602-01/19-01/15, URBROJ: 2106/01-03-01-19-1 od 29. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. srpnja 2019. godine objavljuje 

JAVNI POZIV

za dodjelu nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate

I.

Grad Buzet će dodijeliti nagradnu stipendiju za studente s prebivalištem na području Grada Buzeta koji su u prethodne dvije akademske godine (2016./17. i 2017./18.) u statusu redovitog studenta završili svoje akademsko obrazovanje te ostvarili izvrstan uspjeh (prosjek ocjena 4,50-5,00) na studijima u Republici Hrvatskoj ili izvan područja Republike Hrvatske.

II.

Pravo na ostvarivanje nagradne stipendije ostvaruju studenti:

– koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta (kontinuirano od početka studija),

– koji su u prethodne dvije akademske godine (2016./17. i 2017./18.) u statusu redovitog studenta završili svoje akademsko obrazovanje,

-koji su sve godine studija završili redovito-unutar jedne akademske godine, 

-koji su tijekom svih godina studija ostvarivali izvrstan uspjeh (prosjek ocjena 4,50-5,00),

-koji su studirali na studijima u Republici Hrvatskoj ili izvan područja Republike Hrvatske. 

III.

Visina nagradne stipendije za studente koji ispunjavaju uvjete iz točke II. ovoga Javnoga poziva iznosi 2.000,00 kuna.

IV.

Uz popunjeni obrazac prijave, potrebno je dostaviti/priložiti sljedeću dokumentaciju:

-uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Buzeta),

– preslike potvrda visokog učilišta o ostvarenim prosječnim ocjenama tijekom svih godina redovitog studija, a zaključno sa akademskom godinom završetka studija (2016./17. ili 2017./18.),

– presliku potvrde (uvjerenje/diplomu) o završenom akademskom obrazovanju u akademskoj 2016./17. ili 2017./18. godini).

V.

(1)Prijava za ostvarivanje prava može se preuzeti na elektroničkom obrascu na adresi: http://grad.buzet.hr , u nadležnom upravnom tijelu ili s mrežne stranice Grada Buzeta.

(2) Rok za podnošenje prijave je 9. kolovoza 2019. godine.

(3) Nepotpuna prijava kao i ona koja nije pristigla u roku, neće se razmatrati.

(4) Prijava s traženim prilozima dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Buzet, 2. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili elektroničkim putem web stranice: http://grad.buzet.hr.

VI.

Nagradna stipendija dodijelit će se studentima na prigodnoj javnoj svečanosti Grada Buzeta. 

VII.

Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Javnoga poziva mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta (soba  broj 31 ili na broj telefona 052/662-726 – Helena Šćulac Jerman) ili e-mail: helena.sculac-jerman@buzet.hr.

KLASA: 602-01/19-01/15 URBROJ: 2106/01-03-01-19-2        

Buzet, 31. srpnja 2019. 

                GRADONAČELNIK

Siniša Žulić