Buzetski TOP studenti

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 602-01/20-01/12, URBROJ: 2106/01-03-01-20-1 od 21. srpnja 2020. godine), gradonačelnik Grada Buzeta dana 21. srpnja 2020. godine objavljuje  

JAVNI POZIV

za dodjelu nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate

I.

Grad Buzet dodijelit će nagradnu stipendiju studentima s prebivalištem na području Grada Buzeta koji su u prethodne dvije akademske godine (2018./19. ili 2019./20.) u statusu redovitog studenta završili akademsko obrazovanje te ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena 4,80-5,00 na studijima u Republici Hrvatskoj ili izvan područja Republike Hrvatske.

II.

Pravo na ostvarivanje nagradne stipendije ostvaruju studenti koji:

– imaju prebivalište na području Grada Buzeta (kontinuirano od početka studija),

– su u akademskoj 2018./19. ili u 2019./20. godini zaključno do 31. srpnja 2020. godine  u  statusu redovitog studenta završili akademsko obrazovanje,

– su svaku godinu studija završili redovito unutar jedne akademske godine, 

– su tijekom svih godina studija (preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, stručnog preddiplomskog ili stručnog diplomskog studija) ostvarivali izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena 4,80-5,00.

III.

Visina nagradne stipendije za studente koji ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Javnoga poziva iznosi:

-2.000,00 kuna ukoliko je student završio preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,

-2.000,00 kuna ukoliko je student završio diplomski sveučilišni studij ii specijalistički diplomski stručni studij,

-4.000,00 kuna ukoliko je student završio integrirani preddiplomski i diplomski studij.

IV.

Uz  prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Buzeta),

– odgovarajuću potvrdu visokog učilišta o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tijekom svih godina redovitog studija za koji se student prijavljuje, a zaključno s akademskom godinom završetka studija (2018./19. ili  2019./20. do 31. srpnja 2020. godine),

– presliku potvrde (uvjerenje/diplomu) o završenom akademskom obrazovanju u akademskoj 2018./19. ili 2019./20. godini zaključno do 31. srpnja 2020. godine

V.

(1)Prijava za ostvarivanje prava temeljem ovog Javnog poziva s traženim prilozima iz točke IV. dostavlja se putem mrežne stranice Grada Buzeta http://grad.buzet.hr/ buzetski-top-studenti/ . 

(2) Rok za podnošenje prijave je 05. kolovoza 2020. godine.

(3) Prijave koje nisu dostavljene u roku kao i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

VI.

Nagradna stipendija dodijelit će se studentima na prigodnoj javnoj svečanosti Grada Buzeta. 

Isplata nagradne stipendije izvršit će se na račun studenta u jednokratnom iznosu.

VII.

Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Javnoga poziva mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta putem elektroničke pošte: elena.grah-ciliga@buzet.hr ili pisarnica@buzet.hr.

KLASA: 602-01/20-01/12 URBROJ: 2106/01-03-01-20-2        

Buzet, 21. srpnja 2020.

                GRADONAČELNIK

Siniša Žulić

Poštovani, rok za prijavu je istekao.