“Grijalice za ugostitelje”

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 12/18 –  pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima Grada Buzeta

za nabavu grijalica za terase i otvorene prostore u 2020. godini

I. SVRHA POTPORE

Potpora se može dodijeliti za nabavu grijalica za terase i otvorene prostore (plinske grijalice, infracrvene grijalice i dr.). 

Potpora će biti odobrena na temelju dostavljenog zahtjeva korisnika sa priloženom potrebnom dokumentacijom uz koje je dostavljen račun, potvrda o izvršenoj uplati sa datumom izdavanja nakon 01. rujna 2020. godine. 

II. KORISNICI POTPORE

Grad Buzet dodjeljuje nepovratne potpore ugostiteljskim objektima registriranim sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) iz skupine: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj, restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga, a koji djeluju (imaju otvoren ugostiteljski objekt) na području Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Korisnici). 

Za potrebe dokazivanja djelatnosti Korisnici dostavljaju presliku registracije gospodarskog subjekata (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar).

III. IZNOS POTPORE I OPRAVDANI TROŠKOVI

Iznos potpore može iznositi 70% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a maksimalno 5.000,00 HRK (slovima: pettisućakuna) po Korisniku. 

Opravdani trošak se odnosi samo na nabavu grijalica za terase i otvorene prostore. Usluge montaže i postavljanja predmeta nabave nije priznat trošak. 

Količina predmeta nabave nije ograničena. 

Odobrena potpora isplaćuje se nakon realizacije investicije ukoliko zadovoljava kriterije iz ovog Javnog poziva.

IV. NAČIN I ROKOVI PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je zaključno do 1. prosinca 2020. godine u 12.00 sati bez obzira na način prijave.

Sve prijave poslane nakon roka neće biti uzete u razmatranje. Prijave se dostavljaju putem elektroničkog obrasca, koji je dostupan na e-servisu Grada Buzeta grad.buzet.hr.

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – “de minimis” potpore (“SL EU L352, 24.12.2013., str. 1.”).

Svaki Korisnik kojemu se odobri potpora u skladu s Javnim pozivom postaje primatelj potpore male vrijednosti, te je u obvezi prilikom predaje obrasca za prijavu predati ispunjen obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti .

V. KONTROLA

Grad Buzet će za odobrena prihvatljiva ulaganja izvršiti kontrolu na terenu u roku od 8 dana od dana predaje potpune dokumentacije. 

Lokacija postavljanja/ugradnje predmeta nabave mora odgovarati lokaciji sjedišta ugostiteljskog objekta. Predmet nabave mora biti postavljen/ugrađen te u funkciji.

Ukoliko Korisnik ne poštuje uvjete Javnog poziva ili dostavi neistinitu dokumentaciju, davatelj potpore zadržava pravo neisplate sredstava.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Na osnovu prijedloga Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Gradonačelnik Zaključkom dodjeljuje potpore male vrijednosti. Rok za donošenje Zaključka o dodjeli potpore iz ovog Javnog poziva je 8 dana od dana izvršene kontrole na terenu te o tome sastavljenog zapisnika. 

KLASA: 310-01/20-01/30

URBROJ: 2106/01-03-01-20-1

Buzet, 3. studenoga 2020.

GRADONAČELNIK

      Siniša Žulić

Poštovani, rok za slanje prijava je istekao.