Izmjene i dopune PPU Grada Buzeta

Na temelju članka 94.,a u svezi s čl. 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspravu Klasa: 350-01/14-01/10, Urbroj: 2106/01-03-16-18 od 4. ožujka 2016., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZET

javni uvid: 17. 03. – 31. 03. 2016.

javno izlaganje: 23. ožujka 2016.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta provest će se u trajanju od 15 dana u razdoblju od 17. ožujka do 31. ožujka 2016. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat u Buzetu.

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog plana će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta: www.buzet.hr i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javno izlaganje Prijedloga plana radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u srijedu 23. ožujka 2016. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II istarske brigade 2 / prizemlje.

Ovim putem poziva se sve zainteresirane osobe da mogu sudjelovati u javnoj raspravi i dati mišljenja, prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plan ili pisanim putem najkasnije do četvrtka 31. ožujka 2016. godine na slijedeću adresa za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II istarske brigade 11, 52 420 Buzet.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta

Sažetak Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta

Tekstualni dio Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta


 

  • GRAFIČKI DIO

1. Koristenje i namjena povrsina

2. 1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvjeti koristenja

3.2. Podrucja posebnih ogranicenja

3.3. posebne mjere uredjenja

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4.1. Juričići (dio), Kajini, Krbavčići, Mala Huba, Perci, Počekaji, Sv. Martin, Sv. Ivan, Štrped

4.2. G. Nugla, D. Nugla, Nemarniki, Strana, Brgad, Mavrići, Mištrići

4.3. Juričići (dio), Marinci, Peničići, Podkuk, Podrebar (dio), Sv. Donat

4.4. Kompanj, Krkuž, Rim, Roč, Stanica Roč

4.5. Foričići, Kompanj (dio), Ročko Polje

4.6. Blatna Vas, Cunj, Čiritež, Forčići (dio), Podkuk (dio), Selca, Sušići

4.7. Brnobići, Erkovčići, Kras, Černehi, Klanac, Hum

4.8. Duričići

4.9. Benčići, Kotli, Krušvari

4.10. Klarići, Martinci, Prodani, Sovinjsko Polje (dio)

4.11. Juradi, Kosoriga, Medveja, Račice, Račićki brijeg, Rimnjak

4.12. Barušići, Marčenegla, Negnar, Paladini, Senj, Vrh

4.13. Bartolići, Krti, Sovinjska Brda

4.14. Podrebar (dio), Pračana, Sirotići, Sovinjak, Sovinjsko Polje, Žonti (dio)

4.15. Mali Mlun, Škuljari, Veli Mlun, Žonti (dio)

4.16. Baredine, Črnica, Salež, Seljaci, Ugrini