Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Buzeta

GRAD BUZET

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Materijali za Točku 3.

(Izvjestitelj: Elvis Šterpin)


Konačni prijedlog Plana:

Tekstualni dio:

Tekstualni dio ID PPU Grada Buzet

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Energetski sustav i EKI

2.2. Vodnogospodarski sustav

3.1. Posebni uvjeti korištenja

3.2. Područja posebnih ograničenja

3.3 Posebne mjere uređenja

4. Građevinska područja naselja:

4.1_KAJINI, PERCI, ŠTRPED, KRBAVČIĆI, POČEKAJI, SVETI MARTIN, BUZET, Srnegla, SVETI IVAN, MOST dio

4.2. STRANA, NUGLA

4.3. SVETI DONAT, Srgobani, PENIČIĆI, MARINCI, PRODANI dio, MOST dio

4.4. STANICA ROČ, ROČ, RIM, KOMPANJ dio, KRKUŽ

4.5. FORČIĆI, KOMPANJ dio, ROČKO POLJE

4.6. SELCA, CUNJ, ČIRITEŽ

4.7. HUM, BRNOBIĆI, ERKOVČIĆI

4.8. Duričići

4.9. KRUŠVARI, HUM dio

4.10. SVETI DONAT dio, PENIČIĆI dio, PRODANI dio, KLARIĆI dio

4.11. MEDVEJE, RAČICE, RAČIČKI BREG, JURADI dio

4.12. VRH, Dol, MARČENEGLA, NEGNAR, PALADINI, BARUŠIĆI, ŠĆULCI, SENJ

4.13. SOVINJSKA BRDA, BARTOLIĆI, KRTI

4.14. PRAČANA, SOVINJAK, Podrebar

4.15. ŠKULJARI, Žonti, MALI MLUN, VELI MLUN

4.16. ČRNICA, UGRINI, SELJACI, SALEŽ, BAREDINE


Obrazloženje uz konačni prijedlog izmjena i dopuna PPU Grada Buzeta:

Obrazlozenje ID PPU Grada Buzeta

Prijedlog Odluke o donošenju ID PPU Grada Buzeta:

Odluka-o-donošenju_ID-PPUG-Buzet

Suglasnosti i mišljenja na konačni prijedlog ID PPU Grada Buzeta:

Suglasnost na Konačni prijedlog Ministarstvo kulture

Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske Županije

Zaključak gradonačelnika:

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Buzeta